ЕЦБ И НЕТРАДИЦИОННАТА Й ПАРИЧНА ПОЛИТИКА ОТ СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ДО ПАНДЕМИЧНАТА КРИЗА


Автор: доц. д-р Гергана Михайлова - Борисова (Университет за национално и световно стопанство)

Ключови думи: ЕЦБ, парична политика, неконвенционални инструменти, инфлация

В статията се цели да се даде отговор на въпроса доколко централната банка в Еврозоната успява да се изправи пред предизвикателствата при наблюдаваните кризисни процеси, започваща с международната финансова криза през 2008 година до здравната криза през 2020 година. Представени са основните инструменти, които Европейската централна банка (ЕЦБ) прилага като част от т.нар. нетрадиционна политика. При анализиране на данните за инфлацията, икономическия растеж, износа, коефициентите на безработица и заетост, изменението на предоставените кредити от банките на предприятия от нефинансовия сектор и домакинствата се извежда, че Европейската централна банка е успяла да предприеме навременни действия и да реализира поставените й крайни цели. Благодарение и на четирите пакета от мерки на нетрадиционната й парична политика тя достига до ценова стабилност при сравнително ниски нива на безработица, както и високи темпове на прираст на предоставяните кредити на икономическите агенти в еврозоната.

Още статии от този брой


ТЕОРИИ ЗА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Международното производство може да бъде ресурсно базирано, импортозаместващо,…

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ БИЗНЕС НАБЛЮДЕНИЯТА И РЕАЛНИЯ РАСТЕЖ НА ИКОНОМИКАТА

В статията се цели да бъдат открити зависимости между показателят…

ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА С ИКОНОМИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ

Статията разглежда една от основните разновидности на националната…