Европейската инициатива за масови отворени онлайн курсове и предизвикателствата за нейното осъществяване в България


Автор: доц. д-р Мария Желева (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: Отворено обучение, неформално обучение, масови отворени онлайн курсове /MOOК/, корпоративно обучение.

Непрекъснатият напредък в технологиите, постоянно променящите се и нарастващи изисквания от страна на висшите учебни заведения и бизнеса, както и възможността за намаляване на разходите и генерирането на материални и нематериални ползи и приходи са предпоставки за експлозивното развитие и разпространение на масовите отворени онлайн курсове /МООК/ в световен мащаб. През последните няколко години на концепцията за МООК се отделя огромно внимание както от срана на академичната общност, така и от страна на бизнеса. МООК парадигмата се появява като изключително изгодно и търговски интересно решение за много компании, които са заинтересувани от прилагането на ефективни програми за обучение на служителите. В този аспект МООК имат потенциала да революционаризират в образователната индустрия, насочена към корпоративното обучение. Настоящата статия представя някои резултати, получени посредством документални и онлайн изследвания, проведени в рамките на международния проект BizMOOC „Партньорства за познание и развитие на потенциала на МООК за света на бизнеса в Европа“ 562286-EPP-1-2015-1-AT-EPPKA2-KA, в който участват партньори от 11 страни на ЕС. Представените резултати от сравнителния анализ целят установяването на текущото състояние на МООК инициативите в Европа, и респективно в България, както и идентифицирането на основните предизвикателства по отношение на осъществяването на тези инициативи.Статията завършва с изводи и обобщения, свързани с основните дискутирани въпроси

Още статии от този брой


Монте Карло симулация на промените в държавния дълг за периода 2017 - 2019г.

В предлаганото изследването се прави опит да се интегриране на…

RISK MANAGEMENT IN THE BUSINESS PROJECTS

The author of this paper was a team leader final result of the Cross sectoral Megaprojects working group under a COST…

Изследване еволюцията на реформиране на международната валутна система

Обект на авторово изследване са проблемите - основни елементи на…