Езикови норми в бизнес комуникациите


Автор: проф. д.п.н. Галя Христозова (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: езикови норми, български език, бизнес комуникации, правопис.

Във всяка една организация ежедневно се провеждат разговори, преговори, уточнения; пишат се документи, различни видове делови писма, води се кореспонденция, телефонни разговори. Създават се множество документи, една част от които се регистрират, архивират и т.н. Това налага познаването на основните правописни, правоговорни и етикетни правила. В статията се коментират и се анализират някои езикови норми в българския книжовен език, които трябва да се спазват в бизнес комуникациите. Те са свързани с основни правописни и граматически правила - съгласуването на формите за учтивост, което е важна съставка на българския речев етикет; членуването с пълен и с кратък определителен член на съществителните имена от мъжки род, ед. число, завършващи на съгласен; бройната форма, която се употребява само при съществителни имена за не-лица; ятовият преглас, регламентиращ прегласяването на „я“ в „е“; правопис на някои от глаголните окончания, ударението. Представят се показателни примери за нарушение на правилата и се предлагат достъпни начини за усвояването на нормата.За някои от правилата авторът е разработил и алгоритми.

Още статии от този брой


Кодираността на социумите: теория и практика Втора част: Съдбата на българския ГеоКод

В статията се анализират теоретическите и практически постулати…

Нови тенденции в развитието на инструментариума на ислямското банкиране и финанси до 2050 година

В статията се прави опит за анализ и прогнози на ислямското банкиране…

Влияние на паричната политика на ЕЦБ върху лихвените проценти по фирмените кредити в България

Настоящата статия е посветена на влиянието на паричната политика…