Фискална роля и значение на данъка върху недвижимите имоти в България- сравнителен анализ на 265 общини


Автор: доц.д-р Пресияна Ненкова; д-р Десислава Калчева (УНСС - София)

Ключови думи: общински приходи, местни данъци, данък върху недвижимите имоти, клъстерен анализ

Целта на настоящата статия е да се изследват ролята и фискалното значение на данъка върху недвижимите имоти в България. Разгледани са характеристиките на данъка като един от найподходящите методи за акумулиране на ресурси на местно ниво с акцент върху неговият приходен потенциал. Откроени са основни тенденции в облагането на недвижимите имоти в България, като е анализирана динамиката на приходите от данъка за периода 2004 – 2016г. и обуславящите я ключови фактори. Извършен е клъстерен анализ по индикатори за значение на приходите от облагане на недвижимите имоти, в резултат на което са формирани три относително хомогенни групи от общини. Изведени са сходствата между общините във всяка една група, и съответно различията между формираните групи по отношение на ролята на данъка при финансиране на местните публични дейности.

Още статии от този брой


Мaркетингова отчетност при релационния маркетинг: същност и метрики

Настоящата статия в началото разглежда разликите между класическия…

Маркетинговите комуникации и теорията на Пол Вацлавик за човешката комуникация

Маркетинговите комуникации играят все по-значима роля за постигане…

Корпоративната социална отговорност в контекста на глобалната верига на доставки

Основната цел на статията е да разкрие корпоративната социална отговорност…