Индекс на брутното национално щастие - методика и анализ на резултати от емпирично изследване


Автор: доц. д-р Атанас Луизов, доц. д-р Диана Съботинова (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: Брутно национално щастие, индекс, многомерни измерители, щастие, удовлетвореност от живота.

Измерването на щастието е обект на интерес на изследователи от различни области като психология, социология и икономика. Съществуват различни подходи за операционализиране и измерване на щастието - прилагат се както отделни, така и многомерни измерители. Един от подходите за измерване е чрез Индекс на брутно национално щастие, чиято методика е разработена от Centre of Bhutan Studies. Този индекс е многомерен показател, свързан с редица скринингови инструменти на програми и политики, позволяващи практическото му приложение. В настоящата публикация се представят резултати от емпирично изследване, проведено в България и използващо адаптация на методиката на Centre of Bhutan Studies. Индексът се състои от девет области с общо 23 индикатора. Резултатите от анализа показват сравнително малък дял на респонденти, които могат да се определят като „щастливи“. Калкулирането на Индекса се основава на метода на Alkire-Foster за измерване на многомерни концепции като бедността, благосъстоянието и неравенството. Проведеното изследване очертава няколко области за бъдещи изследвания за подобряване на методиката за измерване на Индекса на брутно национално щастие.

Още статии от този брой


Кодираността на социумите: теория и практика Втора част: Съдбата на българския ГеоКод

В статията се анализират теоретическите и практически постулати…

Нови тенденции в развитието на инструментариума на ислямското банкиране и финанси до 2050 година

В статията се прави опит за анализ и прогнози на ислямското банкиране…

Влияние на паричната политика на ЕЦБ върху лихвените проценти по фирмените кредити в България

Настоящата статия е посветена на влиянието на паричната политика…