Иновационна активност на маслодобивните предприятия


Автор: Доц. д-р Любчо Варамезов, гл. ас. Искра Пантелеева (СА "Д. А. Ценов", катедра "Индустриален бизнес и предприемачество")

Ключови думи: иновации, иновационна активност, маслодобивни предприятия.

В статията се изследват и анализират стопанските субекти, произвеждащи растителни масла и мазнини, като се акцентира върху тяхната иновационна активност, оценена въз основа на показателите: разходи за иновации; брой нови (подобрени) продукти; брой нови (подобрени) процеси и брой организационно-управленски иновации. Резултатите от проучването позволяват да се формулират няколко основни извода: хроничният дефицит на растителни масла на световните пазари успокоява част от производителите и "притъпява" тяхната иновационна активност; малките маслодобивни предприятия притежават значително по-ниска иновационна активност, което поставя под съмнение тяхното бъдеще; остарялата техника и технология на производство е основен проблем пред предприятията от изследваната индустрия и лимитира техните възможности за продуктово иновиране. Въз основа на направените изводи се формулират следните препоръки: предприятията от бранша трябва да извършат технико-технологично обновяване на своето производство; необходимо е по-интензивно продуктово иновиране; маслодобивните предприятия трябва да ускорят процеса на придобиването на международно признати сертификати.

Още статии от този брой


Поглед към глобализацията в застраховането и участието на чуждестранните застрахователи в презастраховането

В началото на статията се характеризира постепенното навлизане на…

21 твърдения за преговорния процес

В статията се представят резултати от изследване на общото разбиране…

Общи принципи за оценяване изпълнението на бюджетите от центровете на отговорности

В статията са систематизирани общите принципи, които е необходимо…