Изследване качеството на счетоводната информация и изграждане на висококачествена счетоводна информационна система


Автор: Гл.ас.д-р Гергана Цончева (УНСС - София)

Ключови думи: качество, счетоводна информация, качество на данните, счетоводна информационна система

Все повече се дискотират въпроси относно качеството на информацията в годишните финансови отчети, което породи и интереса към темата. В публикациите по тази тема се представят различни мнения и коментари по отношение на това, кои са критериите за определяне на това, кое е качествено и полезно, и дали една информация може да бъде качествена, но не и полезна към определен момент. Счетоводната информация и счетоводната информационна система служат за анализи на стопанската дейност на предприятията и имат пряко отношение към степента на информационното осигуряване. Добрият анализ, трябва да се основава на висококачествена информация, която е съставена на база уместност, достоверност, разбираемост и съпоставимост. Целта на научната разработа е да се изяснят критериите за определяне качеството на счетоводната информация, а от тук и за изграждането на висококачествена счетоводна информационна система.

Още статии от този брой


Мaркетингова отчетност при релационния маркетинг: същност и метрики

Настоящата статия в началото разглежда разликите между класическия…

Маркетинговите комуникации и теорията на Пол Вацлавик за човешката комуникация

Маркетинговите комуникации играят все по-значима роля за постигане…

Корпоративната социална отговорност в контекста на глобалната верига на доставки

Основната цел на статията е да разкрие корпоративната социална отговорност…