ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ КЪМ УЧЕНЕ И АКАДЕМИЧНИТЕ МОТИВАЦИОННИ ОРИЕНТАЦИИ НА СТУДЕНТИ В РАННА ФАЗА НА ВИСШЕТО ИМ ОБРАЗОВАНИЕ


Автор: гл. ас. д-р по икономика Ирина Иванова Данаилова

Ключови думи: академична мотивационна скала, мотивационни ориентации, учене

На фона на набиращата сила ценностна дезориентация в Европейски план и особено в контекста на българската ценностна криза, работата с всяка следваща кохорта студенти става все по-специфична и предизвикателна. Наред с присъствието на зрели, отговорни и любознателни млади хора, във всяка аудитория, във всеки поток се срещат студенти, за които присъствието на лекции и упражнение е по-скоро изключение, и които са под и най-скромните академични стандарти на поведение и учене. Тази очевидност далеч не се ограничава с нашия Университет и даже - на основата на опита и наблюденията, които имаме - може да се твърди, че този проблем се проявява при нас сравнително по-слабо. Преподавателската работа при създалите се условия е принудена да се ориентира в зрелостта на студентското мислене (особено “на входа” след средно образование, т.е. в първи курс), ако иска да бъде пълноценна и адекватна, а не формална. Би било полезно да имаме представа за ценностите, интерпретационните тенденции и мотивацията за учене на младите хора, които прекрачват прага на ВУЗ.