Изследване на някои предпоставки за въвеждане и информационно осигуряване на оперативния контролинг в застрахователното дружество


Автор: Докторант Галина Райкова Стоянова (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: застрахователни премии и суми, застрахователно-технически резерви, застрахователен фонд, оперативен контролинг

В научния материал са разгледани специфични особености на застраховането и управлението на застрахователната дейност. Оперативният контролинг е крачка напред в усъвършенстване управлението на застрахователното дружество и успешна формула за преодоляване на неговите дефицити по отношение постигане на поставените цели. Той прилага своя методическа и инструментална база при детерминирани от пазара условия за застрахователна дейност, като използва предимствата на информационните технологии и подпомага ръководството на застрахователното дружество при вземането на своевременни, аналитични и верни управленски решения. Застраховането представлява „образуване, организиране, управление и разпределение на паричен фонд от специализирано застрахователно дружество, създаден от премии на юридически и физически лица, който е предназначен за възстановяване на случайни, но закономерни причинени вреди от стихийни бедствия и злополуки на някои от участниците или за подпомагането им“. Набирането и разпределението на застрахователния фонд е един непрекъснат във времето процес. Намирането и прилагането на подходи и методи, които цялостно да осигуряват този процес и да подпомагат ръководството на застрахователното дружество за достигане на поставените цели и по-добри финансови резултати, е актуален във всеки един момент от съществуването на който и да е застраховател (новооснован или отдавна присъстващ на пазара). Един такъв подход е оперативният контролинг, който по своята същност е съвкупност от управленски задачи по координиране на планирането, контрола, отчетността и информационното осигуряване в застрахователното дружество, ориентирано към бъдещото му развитие. Основавайки се на специфичните особености на застраховането и при приложението на анкетния метод доказваме основната ни теза, че има актуални предпоставки за въвеждане и функциониране на оперативния контролинг и неговото информационно осигуряване в застрахователното дружество, като това е важно за вземането на бързи и качествени управленски решения

Още статии от този брой


Мaркетингова отчетност при релационния маркетинг: същност и метрики

Настоящата статия в началото разглежда разликите между класическия…

Маркетинговите комуникации и теорията на Пол Вацлавик за човешката комуникация

Маркетинговите комуникации играят все по-значима роля за постигане…

Корпоративната социална отговорност в контекста на глобалната верига на доставки

Основната цел на статията е да разкрие корпоративната социална отговорност…