КОНЦЕПЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА „ВИСОКОКАЧЕСТВЕНАТА“ („КВАЛИФИЦИРАНА“) СЕКЮРИТИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТА НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СЪЮЗ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ В ЕВРОПА


Автор: ас. д-р Ваня Иванова (УНСС)

Ключови думи: висококачествена (квалифицирана) секюритизация, съюз на капиталовите пазари, ценни книжа, базирани на активи (ЦКБА), финансово регулиране

В статията се разглеждат инициативите, предприети от Европейската комисия, други европейски институции и международни организации за гарантиране на единни стандарти за качество и адекватно регулаторно третиране на секюритизациите, като предпоставка за възстановяването на секюритизационния пазар в Европа, който беше силно засегнат от глобалната финансова криза. Макар че определени проблемни приложения на секюритизационната технология бяха сред причините за пораждане на кризата, възстановяването на този пазар понастоящем се разглежда като значим фактор за преодоляването на последиците от нея и за изграждането на съюз на капиталовите пазари в Европа. Представени са основните критерии за разграничаване на качеството на секюритизационните продукти, залегнали в направените предложения за рамка на ЕС за „висококачествената“ („квалифицирана“) секюритизация, както и очакваното въздействие от прилагането на тази нова класификация за постигането на целите на разглежданата концепция.

Още статии от този брой


СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ. МЕЖДУ ПРЕДСТАВАТА И РЕАЛНОСТТА

Маркетингът като бизнес функция е много сложна система. Т.е. той…

РАЗВИТИЕ И ДОСТИЖЕНИЯ НА МАРКЕТИНГОВАТА НАУКА В ПЕРИОДА 1920-1930 Г.

Настоящата статия изследва еволюцията на маркетинговата наука…

СЕГМЕНТАЦИЯ НА БАНКОВИТЕ КЛИЕНТИ: ПРОБЛЕМИ И МАРКЕТИНГОВИ РЕШЕНИЯ

Пазарната сегментация предоставя на банковия мениджмънт сериозни…