Корпоративната социална отговорност в контекста на глобалната верига на доставки


Автор: доц. д-р Радостина Бакърджиева (Институт за икономически изследвания към БАН)

Ключови думи: корпоративна социална отговорност, корпоративна устойчивост, глобална верига на доставки

Основната цел на статията е да разкрие корпоративната социална отговорност като ядро на веригата на доставки. Представени са нови теоретични подходи и концепции в посочената област на изследване. Посредством прилаганите корпоративни политики компаниите се легитимират като утвърдени пазарни субекти пред своите контрагенти- доставчици, поддоставчици, транспортни, лoгистични компании, а също и пред своите клиенти. В устойчиво функциониращите вериги на доставки контрагентите като заинтересовани страни имат не само права, но и задължения, свързани със съблюдаване на националното законодателство, спазването на човешките права, трудовите и екологични норми. Систематизираната емпирична информация разкрива, че българските фирми трупат положителен опит в тази насока.

Още статии от този брой


Мaркетингова отчетност при релационния маркетинг: същност и метрики

Настоящата статия в началото разглежда разликите между класическия…

Маркетинговите комуникации и теорията на Пол Вацлавик за човешката комуникация

Маркетинговите комуникации играят все по-значима роля за постигане…

Преглед на модел на Алтман за оценка на жизнеспособност на малки и средни предприятия

Малките и средни предприятия като обект на изследване са акцент на…