Кредитирането на инвестиционната дейност в България - мисията възможна


Автор: гл. ас. д-р Данчо Петров (Икономически университет - Варна)

Ключови думи: инвестиционен кредит, кредитна експанзия, инвестиционен проект, модифицирани техники за оценка, инвестиционен риск.

Обект на анализ в статията са възможностите за развитие на инвестиционното банково кредитиране в България. Основните изследователски акценти са фокусирани върху някои ключови за инвестиционното кредитиране проблемни сфери. В тази връзка се прави опит да се изяснят възможните позитивни и негативни моменти при предоставянето на банкови инвестиционни заеми през призмата на предприетите от банковия надзор мерки за овладяване на кредитната експанзия. Анализират се състоянието и тенденциите при предоставените инвестиционни заеми от банките, както и възможностите за достъп до алтернативни източници на инвестиционни ресурси. Подчертава се значението на мениджмънта и качеството на човешките ресурси в банките и се визират конкретни препоръки относно използвания инструментариум при оценката на инвестиционните проекти.

Още статии от този брой


Някои проблеми на предприемачите в горското стопанство

Представени са резултати от проведени анкети е предприемачи в частния…

Развитие инвестиционното потенциала и конкурентоспособности предприятия

Конкурентоспособность - зто способность продукции удовлетворять…

Новите инвестиционни тенденции на извънборсовия пазар на финансово производни инструменти

През последното десетилетие развитието на борсовата търговия е съпроводено…