Маркетинговите комуникации и теорията на Пол Вацлавик за човешката комуникация


Автор: Доц. д-р Атанас Луизов (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: маркетингови комуникации, комуникация, взаимоотношения

Маркетинговите комуникации играят все по-значима роля за постигане на маркетингов успех. Съществуват две основни направления при изучаване на комуникацията. Първото и най-често използвано в литературата по маркетинг разглежда комуникацията като процес на предаване на послания. В статията представяме друга гледна точка – теорията на Пол Вацлавик за прагматика на човешката комуникация.

Още статии от този брой


Мaркетингова отчетност при релационния маркетинг: същност и метрики

Настоящата статия в началото разглежда разликите между класическия…

Корпоративната социална отговорност в контекста на глобалната верига на доставки

Основната цел на статията е да разкрие корпоративната социална отговорност…

Преглед на модел на Алтман за оценка на жизнеспособност на малки и средни предприятия

Малките и средни предприятия като обект на изследване са акцент на…