Модели за планиране на кампания за насърчаване на продажбите


Автор: Атанас Луизов (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: насърчаване на продажбите, маркетинг микс, планиране, нормативни модели.

Полето на насърчаване на продажбите придобива все по-голямо значение, като за неговото използване се отделят все по-големи бюджети. Големият брой промоционални техники, съчетани със сложен набор от ситуационни променливи, водят до възприемане на нормативните модели като привлекателен инструмент за планиране. Целта на статията е да представи пет нормативни модела за планиране на кампании за насърчаване на продажбите.

Още статии от този брой


Комуникационната компетентност, необходима за успешното управление

Ключови умения за успешно управление и постигане на добри резултати…

Детерминанти на позитивни потребителски нагласи спрямо мобилните маркетингови комуникации

През последните две десетилетия бързото развитие както на информационните…

Техники за справяне с възражения на клиенти в застраховането

Застрахователната дейност се осъществява чрез застрахователно…