Монте Карло симулация на промените в държавния дълг за периода 2017 - 2019г.


Автор: доц. д-р Николай Атанасов

Ключови думи: държавен дълг, данъчни приходи, риск, метод "Монте Карло"

В предлаганото изследването се прави опит да се интегриране на риска от неблагоприятно нарастване на държавния дълг на Република България в периода 2017 - 2019 с Монте Карло симулация. Провеждането на симулацията се базира на спецификациите на регресионен модел на дълга с независима променлива данъчните приходи. За цента са използвани данни за периода 1998 - 2016г.. Връзката между дълга и данъчните приходи е статически значима (R=0.789), като са получени занчими оценти на регресионните коефициенти с използване на полином от втира степен. Монте Карло симулацията е проведена на базата на случайно генериране на очакван темп на растеж на данъчните пригоди за прогнозния период 2017-2019г.. С негова помощ се определени сумите на очакваните приходи, а с използване на регресионното уравнение и на прогнозните стойности на дълга. Получените в резултат на симулацията средни годишни стойности на дълга (при 1000 опита) както и интервал на централните 68,3% ит скучаите (базирани на нормалното разпределение) за близки до оценките на правителството в неговата средсносрочна бюджетна прогноза. Изводите са, че методът 'Монте Карло' може успешно да се използва за интегриране на риска в управлението на държавният дълг, а така също и, че данъчните приходи са статистически значеими предиктори на бъдещите нива на държавен дълг в периода след въвеждане на паричния съвет.

Още статии от този брой


RISK MANAGEMENT IN THE BUSINESS PROJECTS

The author of this paper was a team leader final result of the Cross sectoral Megaprojects working group under a COST…

Изследване еволюцията на реформиране на международната валутна система

Обект на авторово изследване са проблемите - основни елементи на…

За адекватността на финансовата отчетност у нас след четвърт век преход към...

В тази чисто критично-аналитична разработка, авторът ще дискутира…