Новите инвестиционни тенденции на извънборсовия пазар на финансово производни инструменти


Автор: Проф. д.ик.н. Миркин Яков Моисеевич, доц. д-р Сава Димов (Финансова академия на Правителството на Руската федерация, Бургаски свободен университет)

Ключови думи: извънборсов пазар, извънборсова търговия, опционни контракти, най-нови тенденции в извънборсовата деривативна търговия, развитие на пазара на кредитни деривативи, on-line ценообразуване на опциите, автоматично програмиране на ценови модел

През последното десетилетие развитието на борсовата търговия е съпроводено от конкуренция на извънборсовия пазар (Over the Counter Market). Наред е развитието на покупко-продажбата на борсово листваните ценни книжа и деривативи, се засилва извънборсовото търгуване по Интернет чрез Web-сайтовете на лицензираните брокерски компании. Интернет се превърна във виртуална универсална пазарна площ, в която всяка фирма може да отвори свой виртуален магазин и да започне да търгува. Очевидно, подобен "on-line" пазар ще улесни корпорациите в трансфера на информация, ще направи финансовите транзакции по-бързи и по-ефективни. Истинското му предимство е в предоставянето на съвършено нови пътища и механизми пред бизнеса, като например установяване на видеокон-ферентни връзки между търговски партньори. Изводът до който се достига е, че извънборсовата търговия представялава интригуващо предизвикателство за значителен брой частни инвеститори

Още статии от този брой


Някои проблеми на предприемачите в горското стопанство

Представени са резултати от проведени анкети е предприемачи в частния…

Развитие инвестиционното потенциала и конкурентоспособности предприятия

Конкурентоспособность - зто способность продукции удовлетворять…

Борсовите посредници и ценни книжа с постоянна печалба в Турция

С ускореното развитие на технологиите и глобализацията, капиталовите…