Някои проблеми на предприемачите в горското стопанство


Автор: Доц. д-р Иван Палигоров, проф. Цанко Българенски (Лесотехнически университет - София)

Ключови думи: предприемачество, малки и средни предприятия, частен сектор в горското стопанство

Представени са резултати от проведени анкети е предприемачи в частния сектор на горското стопанство в България. Обобщено е мнението им за основните проблеми при стартирането и развитието на бизнес в горското стопанство. Изследвани са: мотивацията за започване на собствен бизнес; факторите за успех; най-важните проблеми при управление на бизнеса; източниците на информация; условията за финансиране и др. Формулирани са основните насоки за развитието на предприемачеството в горското стопанство

Още статии от този брой


Развитие инвестиционното потенциала и конкурентоспособности предприятия

Конкурентоспособность - зто способность продукции удовлетворять…

Новите инвестиционни тенденции на извънборсовия пазар на финансово производни инструменти

През последното десетилетие развитието на борсовата търговия е съпроводено…

Борсовите посредници и ценни книжа с постоянна печалба в Турция

С ускореното развитие на технологиите и глобализацията, капиталовите…