ОБУЧЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ: РЕАЛНО СЪСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ


Автор: гл.ас. д-р Ралица Велева, гл.ас. д-р Даниела Кръстева (Университет за национално и световно стопанство)

Ключови думи: държавна администрация, човешки ресурси, обучение, квалификация

В настоящата статия е направен преглед на нормативните регламентация и регулация по въпросите, свързани с възможностите за обучение на държавните служители. Разгледани са основните законодателни специфики и са представени възможни решения. Очертана е актуалната ситуация по отношение на брой заети в държавната администрация. Системата на администрацията е разгледана и по структури, в т.ч. централни и териториални, което позволява да се види на кои нива от държавната администрация има най-висок процент заетост. Анализирани са данни, свързани със степента на образованост на държавните служители. Представени са възрастовите групи, които обхващат заетите в администрацията. Изложеното позволява да се направят предложения за обучения на служителите, които да бъдат обвързани с техните потребности. Дава се теоретична обосновка за значимостта на образованието за развитието на човешките ресурси в администрацията. Предлага се модел за индивидуален подход към служителите при тяхната квалификация и участието им в различни обучителни програми.

Още статии от този брой


ТЕОРИИ ЗА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Международното производство може да бъде ресурсно базирано, импортозаместващо,…

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ БИЗНЕС НАБЛЮДЕНИЯТА И РЕАЛНИЯ РАСТЕЖ НА ИКОНОМИКАТА

В статията се цели да бъдат открити зависимости между показателят…

ЕЦБ И НЕТРАДИЦИОННАТА Й ПАРИЧНА ПОЛИТИКА ОТ СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ДО ПАНДЕМИЧНАТА КРИЗА

В статията се цели да се даде отговор на въпроса доколко централната…