Определяне на актуалните резултати от SWOT анализ на организацията за годишен период


Автор: гл. ас. Галина Куртева, гл. ас. д-р Мая Ламбовска (Бургаски свободен университет, УНСС - София, Катедра "Управление")

Ключови думи: връзка между стратегическо и бюджетно управление, SWOT анализ на организацията, актуалност на резултатите от SWOT анализа, годишен планов хоризонт, размити триъгълни числа

Целта на статията е да представи един възможен модел за оценяване актуалността на резултатите от SWOT анализа на организацията за годишен планов хоризонт в контекста на резултатите за дългосрочния период на стратегическите й цели. Статията е разработена в две части. В част първа е обоснована необходимостта от решаване на проблема за определяне на актуалните резултати от SWOT анализа в годишен планов хоризонт. В част втора е представен авторски модел за оценяване на актуалните годишни резултати от SWOT анализа. Според авторите моделът може да се използва като елемент от методика за връзка между стратегическото и бюджетното управление на организацията.

Още статии от този брой


Някои проблеми на предприемачите в горското стопанство

Представени са резултати от проведени анкети е предприемачи в частния…

Развитие инвестиционното потенциала и конкурентоспособности предприятия

Конкурентоспособность - зто способность продукции удовлетворять…

Новите инвестиционни тенденции на извънборсовия пазар на финансово производни инструменти

През последното десетилетие развитието на борсовата търговия е съпроводено…