ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ БИЗНЕС НАБЛЮДЕНИЯТА И РЕАЛНИЯ РАСТЕЖ НА ИКОНОМИКАТА


Автор: д-р Лъчезар Борисов (Висше училище по застраховане и финанси)

Ключови думи: БВП, бизнес климат, доверие на потребителите, системи за ранно предупреждение.

В статията се цели да бъдат открити зависимости между показателят на доверие на потребителите, общият показател на бизнес климата и реалният растеж на БВП по тримесечия. На база на анализа се цели да бъдат изведени изводи относно възможността за използване на бизнес наблюденията като източник за ранно предупреждение за икономически кризи. Covid-19 пандемията и последвалите ефекти, довели до икономическа криза, поставиха въпросите за необходимостта от изследването на икономически индикатори, които могат да служат за ранно предупреждение за кризи. Въпреки наличието на сложни модели за макроикономически прогнози, както и системи за ранно предупреждение на кризи, ролята на наличните показатели от бизнес наблюденията и пряката оценка на потребителите и мениджърите добиват важна роля с оглед на бързината на акумулираната информация. Чрез анализа се достига до извода, че съществува силна зависимост между тримесечните данни за реалният икономически растеж и преките оценки на потребителите и мениджърите на фирмите. Доказват се причинно следствени връзки между двата показателя и реалният годишен растеж на БВП по тримесечия и те могат да служат като ранен сигнал за наличие на системни проблеми и необходимост от последващо реализиране на конкретни икономически мерки и политики.

Още статии от този брой


ТЕОРИИ ЗА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Международното производство може да бъде ресурсно базирано, импортозаместващо,…

ЕЦБ И НЕТРАДИЦИОННАТА Й ПАРИЧНА ПОЛИТИКА ОТ СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ДО ПАНДЕМИЧНАТА КРИЗА

В статията се цели да се даде отговор на въпроса доколко централната…

ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА С ИКОНОМИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ

Статията разглежда една от основните разновидности на националната…