Особености на взаимовръзката "Система на земеделие - система на торене" и тенденция в използваните торове от земеделските стопанства в България през период 2007 - 2014г.


Автор: гл. ас. Радмил Николов (Икономически университет - Варна)

Ключови думи: земеделие, хербициди, пестициди, минерални торове, органични торове

Системата на земеделие, прилагана при производството на продукция в растениевъдството, е ключов фактор за устойчивостта на земеделските стопанства в дългосрочен план. В тази връзка за изследване на приложението на конкретна продуктова система важно значение има анализът на вложенията на факторите за производство, оказващи влияние върху добивите и извършените разходи за тях. Настоящата разработка си поставя за цел да разкрие значението на системата на торене и тенденциите в използването на органичните и минерални торове като признак на прилаганата системата на земеделие. За постигането на тази цел е необходимо да бъдат решени следните задачи: г да се разгледат особеностите на съвременните системи на земеделие; г да се анализира системата на торене за периода 2007-2014 год.; г на база извършения анализ да се установи коя система на земеделие се прилага в страната. г да се очертаят перспективите пред земеделското производство в контекста на съвременните условия. 

Още статии от този брой


Монте Карло симулация на промените в държавния дълг за периода 2017 - 2019г.

В предлаганото изследването се прави опит да се интегриране на…

RISK MANAGEMENT IN THE BUSINESS PROJECTS

The author of this paper was a team leader final result of the Cross sectoral Megaprojects working group under a COST…

Изследване еволюцията на реформиране на международната валутна система

Обект на авторово изследване са проблемите - основни елементи на…