Преглед на модел на Алтман за оценка на жизнеспособност на малки и средни предприятия


Автор: Димитър Харалампиев Попов (УНСС - София)

Ключови думи: модел, Алтман, МСП, жизнеспособност, управление

Малките и средни предприятия като обект на изследване са акцент на множество научни разработки, Европейски и национални програми. Тяхната способност за генериране на приход привлича вниманието на инвеститори, държавни институции и други партньори. Това може да се види в редица опити за дефиниране на МСП от доклада на комитета "Болтън" и Европейската комисия. Законодателният акт за малкия бизнес поставя фокус върху необходимостта от методи за оценка на жизнеспособността на МСП. Управленският модел на Алтман разработен от Едуард Алтман предвижда жизнеспособност на индустриални борсово-търгуеми предприятия в рамките на 2 г. Оригиналният модел на Алтман работи с финансови показатели на големи корпорации. Поради това, като инструмент за подобряване на процеса на вземане на решения е необходимо да се създаде модифициран модел на базата на управленски модел на Алтман, който да спомага за определяне на жизнеспособността на МСП. Моделът трябва да се адаптира към българските условия чрез употребата на емпирична информация от български предприятия, за да се предвиди дали МСП ще достигнат състояние на фалит в период от една до две години с определена степен на точност.

Още статии от този брой


Мaркетингова отчетност при релационния маркетинг: същност и метрики

Настоящата статия в началото разглежда разликите между класическия…

Маркетинговите комуникации и теорията на Пол Вацлавик за човешката комуникация

Маркетинговите комуникации играят все по-значима роля за постигане…

Корпоративната социална отговорност в контекста на глобалната верига на доставки

Основната цел на статията е да разкрие корпоративната социална отговорност…