Промените в системата за възнаграждения на служителите в държавната администрация от началото на 2019 година - възможности и проблеми


Автор: Гл. ас. д-р Даниела Кръстева (УНСС, Катедра "Публична администрация")

Ключови думи: държавна администрация, система за възнаграждения, монетарни възнаграждения, немонетарни възнаграждения

В статията се разглеждат промените в системата за възнаграждения на служителите в българската държавна администрация, които са в сила от началото на 2019 година. Теоретичната основа, възприета в статията е концепцията за общото възнаграждение (Total Reward), което включва монетарни възнаграждения (основни заплати, допълнителни възнаграждения, обезщетения и допълнителни изгоди) и немонетарни възнаграждения (признание на приноса, отношения и възможности). В статията е представена структурата на системата за възнаграждения на служителите в българската държавна администрация, очертани са нейните позитивни характеристики, както и слабостите й в края на 2018 година. След това са представени най-съществените промени в системата за възнаграждения, в сила от началото на 2019 година - скала на основните заплати за длъжностите, регламента за определяне и изменение на индивидуалните основни заплати, както и допълнителните възнаграждения. Очертани са позитивните характеристики на промените в системата за възнаграждения, както и възможностите за немонетарни възнаграждения на служителите в администрацията. В заключителната част на статията са очертани някои проблемни области, свързани със системата за възнаграждения, които остават и след промените от началото на 2019 година, както и препоръки за тяхното преодоляване.

Още статии от този брой


Кодираността на социумите: теория и практика Втора част: Съдбата на българския ГеоКод

В статията се анализират теоретическите и практически постулати…

Нови тенденции в развитието на инструментариума на ислямското банкиране и финанси до 2050 година

В статията се прави опит за анализ и прогнози на ислямското банкиране…

Влияние на паричната политика на ЕЦБ върху лихвените проценти по фирмените кредити в България

Настоящата статия е посветена на влиянието на паричната политика…