ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО: ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ - НА ПРИМЕРА НА БЪЛГАРИЯ


Автор: д-р Ивайло Беев

Ключови думи: публично-частно партньорство, въздействие на законодателството, концесии, ЗОП

Непосредствената цел на настоящото изследване е да очертае перспективите пред ПЧП у нас, произтичащи от предвижданата нова нормативна уредба на тези обществени отношения.