Развитието на промишлеността в условията на глобализация и интензивна промяна - проблеми и тенденции


Автор: Доц. Румяна Нейкова, доктор по икономика (Технически университет - Габрово)

Ключови думи: глобализация, коренни промени, индекси на развитие на промишлеността, функционираща конкурентоспособна икономика, иновационен и пазарен потенциал на българската промишленост, приоритетни подсектори, иновационно развитие, тенденции в развитието на промишлеността.

Настоящата статия е посветена на актуалните проблеми, които възникват пред развитието на промишлеността под натиска на глобализацията и бързите структурни промени, предизвикани от сериозни и високо рискови вътрешни и външни фактори. В нея се отделя внимание на някои по-важни въпроси на глобализацията и влиянието й върху промишлеността в България, представени са обобщени резултати от изследване и анализ на нейното развитието през периода 2001 - 2007 г. по основни икономически показатели и са дефинирани по-важните тенденции на това развитие.

Още статии от този брой


Международная оценка конкорентоспособности Roccии

Отчет по глобальной конкурентоспособности на наш взгляд стимулирует…

Современние методи повышения зффективности управления предприятиями (Российский опыт)

Система постоянното совершенствования веех аспектов деятельности…

Теоретические аспекти стратегического планирования и современная практика

Стратегическое планирование является мощньш и действенннм инструментом…