РЕТРОСПЕКТИВЕН ПОГЛЕД И НОВИ МОМЕНТИ В СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ДМА (В ЧАСТНОСТ ЗЕМИ И СГРАДИ) В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 2004-2017Г. СЪПОСТАВИТЕЛЕН СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ


Автор: гл.ас.д-р Веселин Деков, гл.ас.д-р Гергана Цончева

Ключови думи: бюджетни предприятия/организации, отчитане, амортизации

Основната идея на разработката е запознаване на читателите с етапите, през които преминава отчетността на бюджетните предприятия /организации в периода от 2004 до 2017г. Акцентът, е поставен върху фундаменталните промени, които наложи законодателят през анализирания период породили динамика в трансферирането на отчетните обекти, в частност земите и сградния фонд, между отделните отчетни дейности както и процеса на начисляване на амортизации - методика, неприлагана до момента в бюджетните предприятия/организации.