Ролята на бизнес кластерите за решаване проблемите на конкурентоспособността на малките и средните предприятия


Автор: Гл. ас. д-р Милен Балтов (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: Предприемаческа мрежа, бизнес кластери, кластерна инициатива, конкурентоспособност, икономия от мащаб.

В основата на успеха на малките и средните предприятия в кластерите стои разбирането, че те съществуват като система, при която рискът се социализира сред широк кръг от обществени и частни институции. Освен естествените или "зрели" кластери възможно е възникване на кластери и в резултат на инициативи и проектирани мерки. Ефектът за малките и средните предприятия (МСП) е свързан основно с фокусирането на отделните МСП, способностите за бързо и адекватно решение на проблемите, предимството от ползуване на колективни ресурси, стимулиращата конкурентна среда и обстановката на доверие. В търсенето на фактори, от които зависи процесът на стимулиране на кластерната инициатива, се извеждат пазарната среда, бариерите пред навлизане в бизнеса, наличието и разпространението на ноу-хау и доверие и икономическа свобода. На тази основа е и търсенето на удачни инициативи за развитието на кластерите в България и вече са заложени успешни експерименти.

Още статии от този брой


Поглед към глобализацията в застраховането и участието на чуждестранните застрахователи в презастраховането

В началото на статията се характеризира постепенното навлизане на…

21 твърдения за преговорния процес

В статията се представят резултати от изследване на общото разбиране…

Общи принципи за оценяване изпълнението на бюджетите от центровете на отговорности

В статията са систематизирани общите принципи, които е необходимо…