Ролята на публичните политики в стратегическите документи за регионално развитие в България


Автор: Петя Димитрова, докторант (Софийски университет "Св. Климент Охридски")

Ключови думи: публични политики, стратегия, регионално развитие, регионално планиране, регион

През последните десетилетия на ХХ век се забеляза тенденция в промяна на подхода при вземане на управленски решения от правителството. Тази промяна се дължи именно на навлезлите и все по-широко използвани „публични политики“, които помагат на управленския елит за поинформирано и коректно вземане на решение за справяне с възникнал проблем. Публичните политики се развиват, както в научната сфера, така и се имплементират в държавното управление. Те допринасят за изследването, анализа и предлагат редица варианти за преодоляване на възникнал проблем независимо от сфера на управление. Наричат се публични, защото обслужват нуждите на държаното управлението, но също така са и секторни, защото разглеждат отделни области, като здравеопазване, инфраструктура, образование и др. Друга важна характеристика на публичните политики е, че те са свързани със стратегическото управление. Публичните политики имат своето място в разработването на стратегии, планове и програми, част от които са и стратегическите документи за регионално развитие. Публичните политики са неразделна част от изпълнението на стратегическите документи. Именно чрез тях заложените от управлението приоритети и цели се реализират.

Още статии от този брой


Мaркетингова отчетност при релационния маркетинг: същност и метрики

Настоящата статия в началото разглежда разликите между класическия…

Маркетинговите комуникации и теорията на Пол Вацлавик за човешката комуникация

Маркетинговите комуникации играят все по-значима роля за постигане…

Корпоративната социална отговорност в контекста на глобалната верига на доставки

Основната цел на статията е да разкрие корпоративната социална отговорност…