СЕГМЕНТАЦИЯ НА БАНКОВИТЕ КЛИЕНТИ: ПРОБЛЕМИ И МАРКЕТИНГОВИ РЕШЕНИЯ


Автор: доц. д-р Галина Младенова (УНСС)

Ключови думи: банкиране на дребно, пазарна сегментация на банковите клиенти, сегментен анализ, клиетоцентричен подход

Пазарната сегментация предоставя на банковия мениджмънт сериозни възможности на основата на задълбочено познаване на клиентските сегменти да се разработят подходящи стратегии за по-ефективно инвестиране. В настоящата статия се изясняват някои от проблемите, които възникват в процеса на сегментирането на банковия пазар. В статията се доказва значимостта на прилагането на сегментен анализ при вземане на маркетингови решения като се използват резултати от глобални проучвания на банковите клиенти. От разглежданите примери става ясно, че сегментирането и внимателното „прицелване“ в клиентите е ключов фактор за постигане на клиентоцентричност в банкирането на дребно. Истински клиентоцентричните банки използват сегментен анализ за формиране на широкоъгълен поглед върху клиентите си. „Откъсвайки се“ от маркетинг, насочен към отделното събитие и отделната трансакция, те развиват цялостен и постоянен маркетингов процес на основата на променящите се нужди на всеки клиент и използват технологиите, за да индивидуализират подхода си и да създават превъзхождащо клиентско изживяване.

Още статии от този брой


СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ. МЕЖДУ ПРЕДСТАВАТА И РЕАЛНОСТТА

Маркетингът като бизнес функция е много сложна система. Т.е. той…

РАЗВИТИЕ И ДОСТИЖЕНИЯ НА МАРКЕТИНГОВАТА НАУКА В ПЕРИОДА 1920-1930 Г.

Настоящата статия изследва еволюцията на маркетинговата наука…

ИЗГРАЖДАНЕ НА БРАНД ЛОЯЛНОСТ ОНЛАЙН

Социалните мрежи са важна част от интернет пространството. В последните…