Сигнална теория за дивидентите и асиметрична информация


Автор: Християн Танушев (УНСС, София)

Ключови думи: вземане на решение, сигнали, политика на изплащане, дивидент. JEL:D81, D83, G35

Развитието на капиталовия пазар в България налага изследването на влиянието на дивидентната политика на публичните дружества, чиито акции са обект на борсова търговия, върху поведението на инвеститорите. Първата стъпка на този анализ е изготвянето на теоретичен обзор на различните теории, посветени на тази проблематика. Настоящата статия е посветена на сигналната теория за дивидентите и проблема с асиметричността на информацията между мениджърите на дружеството, които подготвят предложението за разпределение на нетната печалба и изплащане на дивиденти и акционерите, призвани да оценят справедливата стойност на акциите на компанията и потенциалните рискове за нейния растеж в бъдеще. Проучването е насочено към ефективността на политиката за деклариране на дивидентни плащания като средство за предоставяне на информация и въздействие върху поведението на акционерите наразвитите капиталови пазари.

Още статии от този брой


Комуникационната компетентност, необходима за успешното управление

Ключови умения за успешно управление и постигане на добри резултати…

Детерминанти на позитивни потребителски нагласи спрямо мобилните маркетингови комуникации

През последните две десетилетия бързото развитие както на информационните…

Модели за планиране на кампания за насърчаване на продажбите

Полето на насърчаване на продажбите придобива все по-голямо значение,…