СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ. МЕЖДУ ПРЕДСТАВАТА И РЕАЛНОСТТА


Автор: доц. д-р Пенчо Иванов (УНСС - Катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”)

Ключови думи: стратегически маркетинг, оперативен маркетинг, корпоративни цели, стратегии, маркетингови цели и стратегии, маркетингово управление

Маркетингът като бизнес функция е много сложна система. Т.е. той не е нито единично действие, нито еднократно извършвано действие Изграждането на маркетинговата система и поддържането й в равновесие, изисква да се вземат решения за комплекс от действия – стратегии и тактики. Факторите, детерминиращи решенията са целите на организацията и нейните възможности, в т.ч. състоянието на бизнес средата. Разработените и избрани стратегии и тактики са предназначени да променят съществуващите възможности на организацията, т.е. да ги доведат до ново количествено и качествено състояние, съответстващи на новите цели. Като се има предвид, че стратегиите и тактиките, като дейности са инструменти за промяната на управляваната система, която включва богатото разнообразие от по-конкретни маркетингови дейности, тези инструменти също трябва да се разработват по логиката на системния подход т.е. в тяхната взаимна връзка и зависимост. Това е основанието да считаме, че сепарирането на маркетинга на стратегически и оперативен не е продуктивно, а не е и обосновано, няма и практическа стойност. Нещо повече, често стратегическият и оперативният се различават не само като различни видове маркетингова дейност, а и като дейности реализирани в различни периоди от време. 

Още статии от този брой


РАЗВИТИЕ И ДОСТИЖЕНИЯ НА МАРКЕТИНГОВАТА НАУКА В ПЕРИОДА 1920-1930 Г.

Настоящата статия изследва еволюцията на маркетинговата наука…

СЕГМЕНТАЦИЯ НА БАНКОВИТЕ КЛИЕНТИ: ПРОБЛЕМИ И МАРКЕТИНГОВИ РЕШЕНИЯ

Пазарната сегментация предоставя на банковия мениджмънт сериозни…

ИЗГРАЖДАНЕ НА БРАНД ЛОЯЛНОСТ ОНЛАЙН

Социалните мрежи са важна част от интернет пространството. В последните…