Tехнологични модели и подходи за изграждене на разпределени хетерогенни бизнес информационни системи


Автор: Ас. д-р Мария Христова Монова-Желева, Янислав Панайотов Желев (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: архитектури, ориентирани към услуги; XML, уебуслуги, опростен протокол за досъп до данни в хетерогенни среди (SOAP), UDDI, WSDL.

В статията са представени нови подходи и концептуални решения за проектиране и разработване на високоадаптивни ИТ архитектури и внедряването им в бизнес организациите с цел осигуряване на по-голяма ефективност и гъвкавост, възможност за обмен на водещи практики и реализация на икономии в дългосрочна перспектива. Описан е накратко иновативният подход, свързан с изграждане на архитектури, ориентирани към услуги (SOA) и технологията "Уебуслуги" (Web Services) като доминантен метод за осъществяването му.

Още статии от този брой


Поглед към глобализацията в застраховането и участието на чуждестранните застрахователи в презастраховането

В началото на статията се характеризира постепенното навлизане на…

21 твърдения за преговорния процес

В статията се представят резултати от изследване на общото разбиране…

Общи принципи за оценяване изпълнението на бюджетите от центровете на отговорности

В статията са систематизирани общите принципи, които е необходимо…