ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ


Автор: д-р Десислава Калчева (Софийски университет "Св. Климент Охридски")

Ключови думи: административно-териториални реформи, общински разводи, общини

България е унитарна държава с 28 области и 265 общини. Темата за териториалните реформи в страна периодично се поставя в дневния ред на публичните обсъждания. Целта на статията е да изследва миналото на териториалните промени на ниво община в България, да оцени настоящите нагласи и да представи потенциални възможности за бъдещи териториални реформи. На база проведено кабинетно проучване са анализирани факторите довели до промяна на броя на общините в България. Направен е финансов анализ на новосъздадените общини. Въз основа на получените резултати и на база изследвана европейска практика е направено допускане за възможности за бъдещи териториални промени.

Още статии от този брой


ТЕОРИИ ЗА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Международното производство може да бъде ресурсно базирано, импортозаместващо,…

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ БИЗНЕС НАБЛЮДЕНИЯТА И РЕАЛНИЯ РАСТЕЖ НА ИКОНОМИКАТА

В статията се цели да бъдат открити зависимости между показателят…

ЕЦБ И НЕТРАДИЦИОННАТА Й ПАРИЧНА ПОЛИТИКА ОТ СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ДО ПАНДЕМИЧНАТА КРИЗА

В статията се цели да се даде отговор на въпроса доколко централната…