ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТА НА "ЛОКАЛИЗАЦИЯТА" НА СТРУКТУРАТА НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА


Автор: Сава Димов, Павел Трифонов, Валери Смирнов и Даниил Кутюрин (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: глобални вериги за създаване на стойност, индустриална политика, брутна добавена стойност, икономическа криза, експортен потенциал, световна търговия.

В статията се анализира влиянието на трансформацията на глобалните вериги за създаване на стойност под влияние на кризисните процеси в световната икономика върху състоянието на националната индустрия. Основната цел на изследването е да се формират концептуални предпоставки за формиране на актуални задачи и направления на развитие на индустриалната политика на Руската федерация в контекста на адаптирането към новите условия на функциониране на световната икономика, дължащи се на новия технологичен ред и прехода на редица развити страни към нова форма на външноикономическа политика "протекционизъм". Разгледани са сценариите за развитие на промишления потенциал на националната икономика и са идентифицирани политическите и икономическите фактори, влияещи върху характера на потенциалните промени. Разгледан е опитът на икономически развитите страни в областта на външноикономическата политика. За определяне на векторите на развитие на индустриалната политика на Русия е анализирана динамиката на експортния потенциал на руската промишленост и е направен рейтинг на страните въз основа на стойността на дела на брутната добавена стойност на преработващата промишленост в БВП на икономиката.

Още статии от този брой


ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИ ПРИ КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, КАТО ПРОБЛЕМ ПРЕД ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ

Като едно от най-уязвимите явления за извършване на данъчни измами…

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: АНГЛИЯ, ШОТЛАНДИЯ И УЕЛС

Тази статия третира с особено внимание и отговорност дългосрочните…

ПРОМЕНИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ КОМУНИКАЦИИ, ПОРОДЕНИ ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА

Настоящата статия проследява промените наложени от дигиталните…