Трансформиращ модел за организационно развитие чрез усъвършенстване на междуличностните отношения


Автор: гл.ас. д-р Нели Иванова Николова (Технически университет – Габрово, катедра "Мениджмънт")

Ключови думи: организационно развитие, междуличностни отношения, усъвършенстване, трансформиращ модел

В настоящата студия са изследвани междуличностните отношения в Резюме: организации, работещи в частния сектор. След обработване на информацията от проведени анкети и интервюта е доказана тезата, че ефективните междуличностни отношения в организацията и изграждането на интелигентна вътрешна комуникация допринасят за общото организационно развитие. Анализирани са практически методи и е предложен алгоритъм за разработване на трансформиращ модел за усъвършенстването им в процеса на обмен на информация за по-добро организационно развитие.

Още статии от този брой


Мaркетингова отчетност при релационния маркетинг: същност и метрики

Настоящата статия в началото разглежда разликите между класическия…

Маркетинговите комуникации и теорията на Пол Вацлавик за човешката комуникация

Маркетинговите комуникации играят все по-значима роля за постигане…

Корпоративната социална отговорност в контекста на глобалната верига на доставки

Основната цел на статията е да разкрие корпоративната социална отговорност…