Удовлетвореност от работата нa медицинските сестри в Албания: нов инструментариум за измерване


Автор: Индрит Бими (УНСС, София)

Ключови думи: удовлетвореност от работата на медицинските сестри, Албания, въпросник, факторен анализ.

В настоящото изследване се изследва удовлетвореността от работата на медицинските сестри в Албания. Данните са събрани чрез прецизен и обширен въпросник, който събира данни по 76 критерия, които са агрегирани в 13 показателя. Подобни изследвания са важни актуални заради необходимостта да се поддържа сестринския състав в болниците при условия на ниско заплащане. Извадката на изследването възлиза на 2067 респонденти /медицински сестри/. Чрез приложението на факторния анализ са изведени 13 базисни фактора, чрез които може да се оценява надеждно нивото на удовлетвореността от работата на сестринския персонал. В модела се използват някои нови елементи като ценностите и целите на интервюираните лица. Моделът, който се представя в статията може да се използва както на национално равнище, така и на местно (в рамките на конкретна болница).

Още статии от този брой


Комуникационната компетентност, необходима за успешното управление

Ключови умения за успешно управление и постигане на добри резултати…

Детерминанти на позитивни потребителски нагласи спрямо мобилните маркетингови комуникации

През последните две десетилетия бързото развитие както на информационните…

Модели за планиране на кампания за насърчаване на продажбите

Полето на насърчаване на продажбите придобива все по-голямо значение,…