ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ ВЪРХУ ПАЗАРА НА КУРИЕРСКИТЕ УСЛУГИ


Автор: Кристиан Кръстев

Ключови думи: куриерски услуги, добавена стойност, иновации, технологии, ефективност

Публикацията е посветена на въздействието на новите технологии и иновации върху пазара на куриерските услуги. Темата е актуална, защото разглежда промените, които настъпват с дерегулацията на европейските пазари и засилената конкуренция в световен план по отношение на предлагането на куриерските услуги, както и все по-специфичното търсене от страна на потребителите. Публикацията разглежда най- значимите технологии, влияещи пряко върху процесите в бизнес модела на предоставяне на услугите. Направена е оценка на ефикасността на основни технологии и иновации, адаптирани в управлението на куриерските услуги. На база на теоретични модели и съществуващи бизнес практики е изготвена класификация на ефектите, които разгледаните технологии оказват върху елементите на ефективността и управлението на куриерските услуги. В основната теза на публикацията е подчертано положителното въздействие на новите технологии върху куриерските услуги, въпреки че определени групи потребители изпитват затруднение в използването им. Тезата е доказана чрез подробно описание на въздействието на технологиите в стъпките на бизнес процеса, като е направено обобщение, че успехът на пазара на куриерските услуги е силно зависим от адаптирането на технологиите към нуждите и специфичните изисквания на доставчиците и техните клиенти. рТехнологиите сами по себе си, така и в синергия, имат положително въздействие върху ефективността, ефикасността, устойчивото развитие на пазара на куриеските услуги.