Влияние на паричната политика на ЕЦБ върху лихвените проценти по фирмените кредити в България


Автор: д-р Валя Василева (УНСС)

Ключови думи: Ключови думи: парична политика, ЕЦБ, лихвени проценти, фирмени кредити, банки.

Настоящата статия е посветена на влиянието на паричната политика на Европейската централна банка (ЕЦБ) върху динамиката на лихвените проценти по банковите кредити на нефинансови предприятия в България през периода 2007 - средата на 2019 г. Разглеждат се мерките на паричната политика на ЕЦБ, предприети в отговор на световните кризисни процеси и през периода на икономическо възстановяване. Във връзка с това се отделя внимание на измененията в основните лихвени проценти на ЕЦБ, а също така и на измененията в пазарните индекси ЮРИБОР и СОФИБОР. Откроени са основните тенденции в динамиката на лихвените проценти по фирмените кредити, отпуснати от търговските банки в страната. Всичко това позволява да се проследи как промените, настъпили в паричната политика на ЕЦБ през анализирания период, се пренасят върху лихвените проценти по кредитите на нефинансови предприятия у нас.

Още статии от този брой


Кодираността на социумите: теория и практика Втора част: Съдбата на българския ГеоКод

В статията се анализират теоретическите и практически постулати…

Нови тенденции в развитието на инструментариума на ислямското банкиране и финанси до 2050 година

В статията се прави опит за анализ и прогнози на ислямското банкиране…

Промените в системата за възнаграждения на служителите в държавната администрация от началото на 2019 година - възможности и проблеми

В статията се разглеждат промените в системата за възнаграждения…