Взаимодействие и интеграция на контролните системи


Автор: гл. ас. д-р Пламена Недялкова (Икономически университет - Варна)

Ключови думи: контрол, контролни системи, взаимодействие, интеграция

В множество публикации и форуми, контролните системи са изследвани и представи от различни аспекти, като една значителна част от тях проучват системите от гледна точка на вътрешния контрол и вътрешния одит. Разгледани през призмата на държавния контрол, контролните системи имат друг облик, друг обхват и насоченост на действие. Основната цел на студията е да се разгледат утвърдените контролни системи, като се разкрият техните отличителни страни и особености, а така също да се представят проблемите пред тяхното взаимодействие и интегриране. Актуалността на темата е продиктувана от съвременния стремеж за глобализация на контролните системи и утвърждаването на единна европейска контролна система за всички страни от Европейския съюз. Цялостният процес по глобализация има своите предимства и слабости върху развитието на контрола, в т.ч. върху развитието на финансовия контрол, които са представени в изложението.

Още статии от този брой


Кодираността на социумите: теория и практика Втора част: Съдбата на българския ГеоКод

В статията се анализират теоретическите и практически постулати…

Нови тенденции в развитието на инструментариума на ислямското банкиране и финанси до 2050 година

В статията се прави опит за анализ и прогнози на ислямското банкиране…

Влияние на паричната политика на ЕЦБ върху лихвените проценти по фирмените кредити в България

Настоящата статия е посветена на влиянието на паричната политика…