За счетоводните принципи в контекста на новоприетия закон за счетоводството


Автор: доц. д-р Гергана Николова (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: счетоводни принципи; съпоставителен анализ; отменен и новоприет Закон за счетоводството към 01.01.2016 г.; Международни счетоводни стандарти (МСС).

Настоящото изложение е опит да се разгледат в аналитичен и съпоставителен вид счетоводните принципи в два Закона за счетоводството – този, който действа до края на 2015 г., и новоприетия закон, в сила от началото на 2016 г. За разкриване на философията на счетоводните принципи се тръгва от: нормативното регламентиране на счетоводството; двете счетоводни школи - Европейско-континенталната и Англо-саксонската; значимостта на счетоводната информация, базирана на счетоводните принципи, и характера на счетоводството като социална наука. С цел разглеждане на темата за счетоводните принципи възможно по- всеобхватно, са представени в съпоставителен вид освен счетоводните принципи, регламентирани в двата Закона за счетоводството, и принципите в Международните счетоводни стандарти (МСС) и тяхното продължение Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети за прилагане от Европейския съюз, доколкото разписаните в стандартите принципи са приложими за предприятията, избрали за своя счетоводна база групата МСС. На тази основа са направени разсъждения и изводи.

Още статии от този брой


Монте Карло симулация на промените в държавния дълг за периода 2017 - 2019г.

В предлаганото изследването се прави опит да се интегриране на…

RISK MANAGEMENT IN THE BUSINESS PROJECTS

The author of this paper was a team leader final result of the Cross sectoral Megaprojects working group under a COST…

Изследване еволюцията на реформиране на международната валутна система

Обект на авторово изследване са проблемите - основни елементи на…