ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ


Автор: Галина Стоянова (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: застраховане, лични данни, застрахователна услуга, дигитализация.

Дигиталните технологии, дигиталното доверие и информацията са неразделна част от развитието на застраховането днес. Стремежът за увеличаване на цифровизацията на застрахователните услуги, новите пакети дигитални приложения и тенденцията за отдалечена работа на служителите на застрахователните дружества и на застрахователните посредници, определят актуални предизвикателства пред нарастващото търсене на застраховки от страна на потребителите на застрахователна защита. Защитата на техните лични данни, е приоритет в работата на всяко застрахователно дружество и условие за правилното провеждане на застрахователната дейност.

Още статии от този брой


ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИ ПРИ КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, КАТО ПРОБЛЕМ ПРЕД ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ

Като едно от най-уязвимите явления за извършване на данъчни измами…

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: АНГЛИЯ, ШОТЛАНДИЯ И УЕЛС

Тази статия третира с особено внимание и отговорност дългосрочните…

ПРОМЕНИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ КОМУНИКАЦИИ, ПОРОДЕНИ ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА

Настоящата статия проследява промените наложени от дигиталните…