ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА И ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ИНФЛАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ


Автор: д-р Лъчезар Борисов (Висше училище по застраховане и финанси)

Ключови думи: индекс на цени на производител в промишлеността, индекс на потребителските цени, инфлация, прогнозиране

Изследването има за цел да се открият зависимости между хармонизирания индекс на потребителските цени и общия индекс на цени на производител в промишлеността в България. Чрез анализа се цели да се разкрие възможността за използване на индекса на цените на производител в промишлеността за прогнозиране на динамиката на инфлацията при потребителските цени в страната. Икономическата криза, предизвикана от Covid- 19 пандемията, намира изключително силно отражение в покачването на потребителските цени и на цените на производител през 2021 г., което налага да бъдат анализирани различни инструменти за прогнозиране и изследване на зависимости, водещи до повишаването на цените. При резкия скок на инфлацията от значение е и бързината на получаваната информация за посоката на движение на ценовите индекси, които имат пряко значение за благосъстоянието на потребителите. Чрез изследването се достига до извода, че е налице причинно-следствена зависимост между общия индекс на цени на производител в промишлеността и хармонизирания индекс на потребителските цени. Зависимостта е най-силна и общия индекс на цени на производител в най-голяма степен влияе върху индекса на потребителските цени с лаг от 5 месеца. Това дава възможност за прогнозиране на потребителската инфлация чрез динамиката на цените на производител в промишлеността.

Още статии от този брой


ТЕОРИИ ЗА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Международното производство може да бъде ресурсно базирано, импортозаместващо,…

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ БИЗНЕС НАБЛЮДЕНИЯТА И РЕАЛНИЯ РАСТЕЖ НА ИКОНОМИКАТА

В статията се цели да бъдат открити зависимости между показателят…

ЕЦБ И НЕТРАДИЦИОННАТА Й ПАРИЧНА ПОЛИТИКА ОТ СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ДО ПАНДЕМИЧНАТА КРИЗА

В статията се цели да се даде отговор на въпроса доколко централната…