Рецензиране


Всички материали в списание „Бизнес посоки” се публикуват след анонимно рецензиране и одобрение от редакционната колегия.
Показателите за оценка на депозираните материали за публикуване са: 

Актуалност на разглежданите проблеми 

 • Третира актуални проблеми на съвременната икономическа и управленска наука. 
 • Представя резултати с определена научна и/или практическа стойност. 
 • Има ограничена научна и/или практическа стойност. 
 • Няма научна и/или практическа стойност. 

Характеристики на използваната литература 

 • Цитирани са предимно източници от последните 5-8 години.
 • Цитирани са предимно източници от преди повече от 10 години.
 • Цитираната литература е остаряла.

 Адекватност на използваните емпирични методи, статистически процедури и практически подходи 

 • Напълно адекватни. 
 • Традиционни методи, процедури и подходи. 
 • Неадекватни методи, примитивни статистически процедури (напр. само честотен анализ), наивни и необосновани подходи. 
 • Материалът е теоретичен или обзорен. 

 

 Стил на изложението 

 • Напълно съответства на приетите стандарти за научен стил. 
 • Приемлив, но се нуждае от подобрение. 
 • Не отговаря на научните стандарти. 
 • Произволно са въведени понятия, без ясно дефиниране. 

Структура на материала 

 • Отговаря на обичайните стандарти за научна публикация.
 • Има отклонения, но може да се приеме и в този вид.
 • Не отговаря на минималните критерии за научна публикация. 

Оригиналност на материала (т.е. оригинални и иновативни идеи, съдържание, аргументация). Предлага ли материалът предизвикателство към съществуващите парадигми или практики в съответната научна област; предоставя ли се с необходимата прецизност, нови текстове/ информация/.  Материалът развива ли оригинални концепции/ подходи/, които водят до нови заключения и иновативни резултати? Критериите за оценка са: Предизвикателство; Качество и точност на текста; Нови данни; Оригинални концепции, подходи, аргументации; Нови заключения, изводи, обобщения; Яснота на изложението; Качество на фигурите и таблиците, подкрепящи съдържанието на материала; Коректно цитиране, съобразно изискванията в научната литература; Наличие на научни и приложни приноси.

 В зависимост от оценката по гореизброените показатели, рецензантът може да препоръча: 

 1. Депозираният материал да се публикува без поправки.
 2. Депозираният материал да се публикува след промяна в съответствие с изискванията на рецензента.
 3. Да не се публикува.