Технически изисквания


Структура на научната статия/студия – заглавие, ключови думи, въведение, изложение, заключение (изводи), използвана литература.

Обем на научната статия/студия – от 5 до 30 стандартни машинописни страници ( 1 стр. – 1800 знака).

Структура на научното съобщение – няма въведение, директно се формулира предметът на проучването, хипотезата, целта и задачите. Изложението представя стъпките на проучването, систематизацията на получените данни, интерпретирането им и постигнатите резултати.

Обем на научното съобщение – до 10 стандартни машинописни страници.

Първата страница на ръкописа трябва да съдържа: заглавие (без абревиатури); име и фамилия на автора (авторите); организация или институция, от която е авторът; резюме на български и английски език –не по-малко от 150 думи, и ключови думи – до 5.

Технически параметри - статиите да са с шрифт  Times New Roman, кегел 12 пункта, междуредие Single, Word 2000, новите абзаци с отстъп 0,6. Забележките под линия да са последователно номерирани с арабски цифри, като в същото време са ограничени по брой и обем. Фигурите и графиките в статиите да са ясни и подходящи за офсетовия печат, означени като фигури и номерирани последователно с арабски цифри.

Библиография:
1. Според правописните правила на съвременния български книжовен език.
2. Ако в библиографската справка има източници на различна от латиницата азбука, те се транслитерират на латиница. При транслитерирането не се търси звуковия ефект съгласно правилата в английски, френски или друг език, а се заменят буквите по следния начин: А = А, Б = В, В = V, Г = G, Д = D, Е = Е, Ж = ZH, 3 = Z, И = I, Й = Y, K = К, Л = L, М = М, Н = N, О = О, П = Р, Р = R, С = S, Т = Т, У = U, Ф = F, X = КН, Ц = ТSН, Ч = СН, Ш = SН, Щ = SНТ, Ъ = U, ЬО = YО, Ю = YU, Я = YА, Э = E. ы = Y.

Например:
Anastasova, L., M. Zheleva, Ya. Zhelev, “Bezopasnost i sigurnost v turizma”, sp. “Khoremag”, br.2/2010, str.16