Условия за публикуване


 • Списанието приема за публикуване материали от различни области на икономическата и управленската наука: финанси, счетоводство, маркетинг, информационни управленски системи, стратегическо и оперативно управление на фирмата, управление на човешките ресурси, бизнес планиране, предприемачество, международни икономически отношения, европейска интеграция, макроикономически зависимости и други близки до тях проблеми. 
 • Материалите се изпращат на български и английски език.
 • Тип на предлаганите разработки: студии, статии, научни съобщения. Работи с по-голям обем се публикуват на части. 
 • Списанието изисква да се предложат оригинални разработки, които не са публикувани до този момент и не са предадени за публикуване в други издания. 
 • Предложението на материал за публикуване може да се изпраща на e-mail: galiap@abv.bg
 • След получаване на положителна рецензия за изпратения материал:
  • Авторът следва да предостави персонална информация: име, фамилия, научно направление по JEL класификатора, телефон, факс, e-mail.
  • Авторът попълва и изпраща по пощата приложената декларация (doc формат).
  • Авторът следва да заплати по банков път такса за публикуване на материала в размер на 250 лв. за статия и 300 лв. за студия. Чуждестранните автори заплащат такса в размер на 250 евро. Съавторите заплащат пълния размер на таксите. 
  • Таксите следва да бъдат преведени по следната сметка:
  • Бургаски свободен университет
   IBAN : BG50BUIN78551080025816
   BIC : BUINBGSF
  • „Алианц Банк България” АД
  • В основанието за паричния превод следва да се посочват:
   - трите имена на автора;
   - ЕГН (за издаване на фактура);
   - брой на списанието.
 • Всеки автор носи отговорност за статията си, публикувана в списанието.
 • Авторът получава два броя от съответното издание на списанието.