Списание


Списание "Бизнес посоки” е специализирано академично издание на Центъра по икономически и управленски науки на Бургаския свободен университет, създадено през 2005 г. Списанието е двуезично и се издава два пъти годишно. Списанието се публикува в пълен текст и в електронен вариант на интернет страница www.bposoki.bg

Списание  "Бизнес посоки” е вписано в списъка на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, и е представено в популярни бази данни като:

Union RAN Google ZBW EBSCO CEEOL SCOPE

Списание „Бизнес посоки” е форум за изява на идеи от различни теоретико-методологични традиции, поощрява плурализма в икономическата наука и е открито за научни дискусии. На страниците на списанието можете да намерите статии и научни съобщения, които: осветляват и предлагат решения на важни проблеми на икономическата и управленската практика от позицията на съвременните научни постижения; обогатяват дискусиите по най-новите икономически теории, подходи и методи и предлагат алтернативни решения; разглеждат проблемите на интеграцията на българската икономика в европейското икономическо пространство; разглеждат интердисциплинни проблеми като икономика и управление, право и икономика,социология и икономика, технология и икономика и др.; подпомагат организацията на обучението на студентите.

Всички материали в списанието се публикуват след анонимно рецензиране и одобрение от редакционната колегия.