Специализирано академично издание “Бизнес посоки”

Списание "Бизнес посоки” е специализирано академично издание на Центъра по икономически и управленски науки на Бургаския свободен университет, създадено през 2005 г. Списанието е двуезично и се издава два пъти годишно. Списанието се публикува в пълен текст и в електронен вариант на интернет страница www.bposoki.bg

Списание "Бизнес посоки” е вписано в списъка на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, и е представено в популярни бази данни като:

Union RAN Google Scholar ZBW EBSCO CEEOL Scope Database

Технически изисквания

Структура на научната статия/студия – заглавие, ключови думи, въведение, изложение, заключение (изводи), използвана литература.

Обем на научната статия/студия – от 5 до 30 стандартни машинописни страници ( 1 стр. – 1800 знака).

Структура на научното съобщение – няма въведение, директно се формулира предметът на проучването, хипотезата, целта и задачите. Изложението представя стъпките на проучването, систематизацията на получените данни, интерпретирането им и постигнатите резултати.

Обем на научното съобщение – до 10 стандартни машинописни страници.

Най-четени публикации

Европейската инициатива за масови отворени онлайн курсове и предизвикателствата за нейното осъществяване в България

RISK MANAGEMENT IN THE BUSINESS PROJECTS

За адекватността на финансовата отчетност у нас след четвърт век преход към...